TRANSFORMER - 115V (230V & 460V PRIMARY) PROSTAR

20831


Category: Prostar Parts


This 115V Transformer is used in Three Phase Prostar Hoists with 230V and 460V power.

Shipping Rates

Ireland & U.K. Rest of EU
€0 - 100 €15 €17,35
€100 - €250 Free €17,35
€250 - €800 Free €32
€800 - €2000 Free Free